Sommartider på kansliet

By Gunnar tbk

23 juni, dagen innan midsommarafton stänger kansliet klockan 16.00Vi på kansliet vill ha vår sommarledighet och försöker saxa våra semestrar men veckorna 29 och 30 är det helt stängt.Övriga veckodagar jobbar vi men sitter inte alltid på plats på kansliet eftersom mycket av arbetsuppgifterna är ute i verksamheten. e-post till kansliet@tralhavetsbk.se är den säkraste vägen…

Bokning av sjösättning

By Gunnar tbk

Många av medlemmarna på varvet har bokat sjösättning av båten 2022.De mest populära tiderna har redan börja bli fulltecknade. Har du inte bokat ännu så kan det vara så att det är fulltecknat på den tid du själv helst ville ha.

Vattenpåsläpp

By Gunnar tbk

Redan i början på mars kom första frågorna om när vi släpper på vattnet i kranarna på varvet.Det finns inget beslutat datum för detta utan det har med omständigheterna att göra. När går tjälen ur marken och när säger väderprognosen att risken för många minusgrader är så liten att vi vågar riskera frostsprängda vattenkranar. Det…

Inaktuella uppgifter på Kansliet informerar

By Gunnar tbk

Ibland får vi höra att det ligger gamla uppgifter kvar under rubriken Kansliet informerarKansliet kan lägga ut tre artiklar och den fjärde artikeln puttar bort den äldsta. Om det är nyhetstorka så blir gamla artiklar liggande kvar i väntan på att puttas bort av nytt material.

Kallelse Årsmöte 2022

By Gunnar tbk

Årsmötet kommer att hållas som ett digitalt möte den 16 mars 2022 klockan 19.00 Länk till mötet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUxNmNlMTMtMTgxYi00OGVjLTgwODgtOTRmNWY0OTIwZTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8e9f9f6-3cef-4e44-8135-680ac9d0e0e1%22%2c%22Oid%22%3a%2200a20bb3-6fea-4b32-91af-b6f8494ac4db%22%7d Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Godkännande av fullmakter. Fastställande av dagordning. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,samt vara rösträknare. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat-…

Paus i medlemsregistret

By Gunnar tbk

Trälhavets Båtklubb använder Svenska Båtunionens datasystem för administration av medlemsregister och bokningar. Nu uppdaterar SBU till en ännu bättre version och under tiden som uppdateringen pågår så stängs datasystemet ner under tiden 17 februari till som längst 3 mars 2022.Det innebär att TBK inte kan hantera t.ex sjösättningsbokningar, bokning av medlemsbevakning, tilldelning av båtplatser osv.…