Tid och plats för Årsmötet

By Gunnar tbk

Onsdag 29 mars 2023 i klubbhuset på Båthamnsvägen 18 äger Trälhavets Båtklubbs årsmöte rum klockan 19.00.Flera motioner har inkommit samt att klubbens miljöansvarige kommer att hålla en genomgång av reglerna kring klubben och medlemmarnas verksamhet.Kom och lyssna, det är viktig information. Vi bjuder på kaffe/te och bulle innan mötet.

Årsmöte 29 mars 2023

By Gunnar tbk

Vill du som medlem i Trälhavets Båtklubb skriva en motion till årsmötet?Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet§23, punkt 12 i stadgarna.“Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen avsektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.” Motionen kan skickas direkt till styrelsen@tralhavetsbk.se alternativt till kansliet@tralhavetsbk.se

Slipfickan stängd

By Gunnar tbk

Med start 28 november 2022, vecka 48 och halva 49 kommer Österåkers kommun att utföra markarbeten runt sjösättningsrampen vid Runöhamn.Området kommer av den anledningen att vara avstängt.Ingen tillgång till rampen under tiden.

Kallelse till Höstmöte 2022

By Gunnar tbk

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till höstmöte 2022. Onsdag 16 november klockan 19.00Plats; Klubbhuset Båthamnsvägen 18. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Godkännande av fullmakter. Fastställande av dagordning. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare. Fastställande av verksamhetsplan och budget…

Varning för stöldliga

By Gunnar tbk

2022-10-07 varnar Trygghetssamordnaren samt Polisen om att en båtrelaterad stöldliga är aktiv i norra Stockholmsområdet.Båtar som ligger kvar i vattnet, utombordare, utrustning och annat som tjuven lätt kan få med sig är extra utsatt. Tidigare erfarenheter är att tjuvar gärna rekognoserar innan själva stölden, så viss uppmärksamhet mot avvikande beteende bland folk som rör sig…