Säkerhets och bevakningsordning

Allmänt

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att tillvarata medlemmars gemensamma intressen vari inräknas bevakning av klubbens och medlemmars båtar, utrustning och gemensamma anläggningar. Syftet med Säkerhets- och bevakningsordningen är att ange de regler som erfordras för att genomföra patrullera som avhåller från stöld och andra tillgrepp.

Båtägaren ansvar och skyldigheter

Alla som har varv- eller hamnplats eller som har haft under innevarande år är skyldig att genomföra vaktpass. Detta gäller även om medlem, genom kansliets försorg, hyr ut eller överlåter sin plats, att någon av dem har bevakningsplikt. Vilken av dem som genomför bevakningen får de själva bestämma.

Medlemsbevakningen genomförs med en medlemsinsats av minst en bevakningsnatt per bevakningssäsong.

Medlem med bevakningsplikt är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som, utöver säkerhets- och bevakningsordningen, reglerar medlemsbevakningen.

Medlem med förhinder att ålagd bevakningsplikt måste själv utse en ersättare, samt att ersättaren är minst 18 år.

Medlem som uteblir från bevakningspass utan giltigt förfall är skyldig att betala av årsmötet fastställd straffavgift, samt kan i enlighet med klubbens stadgar riskera att förlora varvs- eller hamnplats.

För alla som utför vakttjänst finns ansvar- och olycksfallsförsäkring genom klubbens försorg. Utöver vad som sägs i ovanstående tar klubben inget ansvar för skador som genom verksamheten vållas person eller egendom.

Säkerhets/bevakningssektionen

Säkerhetssektionen svarar på klubbens och styrelsen uppdrag för bevakning enligt styrelsen fast ställd instruktion. Styrelsen fastställer även säkerhetssektionen bevakningsordningen efter förslag sektionsstyrelsen.

Säkerhetsstyrelsen består av ordförande ordförande samt två till tre ledamöter som välj av årsmötet.

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan till nästföljande verksamhetsår. Budget och verksamhetsplaner inges till styrelsen som fastställer dessa.

Verksamhetens omfattning och genomförande.

Varsamheten omfattar patrulleringar av klubbens varvs- och hamnområden samt andra särskilt bestämda områden under tider som fastställs av sektionsstyrelsen.

Utöver patrulleringen finns vissa av klubbens anläggningar med larm och eller kameraövervakning.

Patrulleringen genomförs i enlighet med instruktioner som fastställs av sektionsstyrelsen.

Rev. april 2020