Hamnordning

1. Allmänt

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål, att arbeta för att tillgodose medlemmarnas behov av båtplatser till rimlig kostnad. Syftet med denna hamnordning är att sammanställa de regler, som erfordras för att uppnå detta mål samt att verksamheten i klubbens hamnar och uthamnar skall kunna bedrivas så effektivt och smidigt som möjligt.

2. Hamnsektionen

Hamnsektionen driver på klubbens och styrelsens uppdrag verksamheten i klubbens hamnar och på uthamnar. Hamnsektionen består av ordförande samt två till tre ledamöter valda av årsmötet. Övriga funktionärer inklusive bryggförmän utses inom sektionen.

3. Begränsningar av båtars bredd, djupgående och vikt.

Hamnsektionen hanterar inte båtar vars bredd överstiger 4 m, djupgående 2,0 m och vikt 10 ton samt LOA 13 meter.
Vid behov finns möjlighet att söka dispens för dessa mått, genom skriftlig ansökan. Dispens tilldelas av klubbens eller hamnsektionens styrelse. Det är båtägarens ansvar att söka dispens.

4. Hamnar och bryggor

Båtägare, som ansökt om båtplats och i övrigt erlagt fastställda avgifter, tilldelas efter turordning, grundat på medlemsnummer en bryggplats avpassad till båtens längd, bredd, djupgående och vikt, Eventuell jolleplats kan tilldelas utöver ordinarie båtplats. Fördelningen av bryggplatser sker genom kansliets försorg. Bryggplatsen är personlig och gäller för den båt för vilken ansökan gjorts. Bryggplatsen får inte överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas av medlemmen själv utan detta kan ske genom kansliet efter förfrågan och kan beviljas för begränsad tid. Tillåtelse att överlåta båtplats kan ges till egna barn och barnbarn om den familjemedlem som skall överta båtplatsen varit medlem i klubben i minst 3 år. Medlemmen erbjuds ett veteranmedlemskap. För korttidslån, se gästande båtar punkt 7 nedan.

Båtägare, som erhållit bryggplats och vill behålla den även för nästkommande sommarsäsong, behöver inte inkomma med ny ansökan utan enbart betala aviserad hamnavgift senast på fakturans förfallodatum.

Båtägare, som byter båt eller önskar byta bryggplats  skall omedelbart meddela kansliet detta.

Bryggplatsen är tillgänglig från första sjösättningsdagen till 31 oktober. Båtägare som önskar ligga kvar med sin båt i hamnen efter den 31 oktober måste ingå avtal om vinterplats med klubben. Klubben har rätt att på medlems bekostnad flytta kvarlämnad båt som efter föreläggande inte avhämtats. Trälhavets Båtklubb saknar möjlighet att tillåta permanent boende i båt förtöjd vid klubbens hamnanläggningar, vid frågor kontakta kansliet.

Bryggplatsförteckning skall finnas tillgänglig på kansliet och på respektive brygga.

Låsta grindar till bryggorna försvårar obehörigt tillträde till båtarna. Grindarna skall därför stängas och låsas varje gång vid passering. Nycklar till grindarna tillhandahålls på kansliet till fastställt pris. Nycklarna får inte kopieras. För allas trevnad och säkerhet skall ordning och reda råda i hamnarna. Jollar skall förvaras på avsedd plats.

Utrustningskaj skall användas för sitt ändamål det vill säga kortare tilläggning för i- och urlastning av båten. Vid långliggning och annat missbruk kommer den hindrande båten att flyttas på ägarens bekostnad.

I hamnarna och uthamnarna skall iakttas varsamhet och farten, maximalt 5 knop, anpassas så att svall, obehag eller skador inte uppkommer. Rundåkning med motordrivna jollar och gummibåtar inom hamnbassängen kan utgöra en sjösäkerhetsrisk och dessutom förorsaka svall och annat obehag för andra och skall därför undvikas.

5. Båtägarens ansvar och skyldigheter

Allmänt

Båtägare eller den, som med båtägarens medgivande använder båten är skyldig att följa förutom hamnordningen även meddelade särskilda föreskrifter eller anvisningar för respektive hamn. Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser skall bryggförmannen vidta nödvändiga åtgärder så att hamnordningen upprätthålls. Upprepade avsteg från hamnordningen, vägran eller avsevärd fördröjning att följa givna anvisningar kan medföra förlust av båtplatsen.

Båtägare är skyldig att byta bryggplats om kansliet så kräver.

Avgifter och betalningsrutiner

I enlighet med klubbens stadgar skall båtägaren betala de avgifter som fastställs av årsmötet. Det är av stor vikt att ålagd hamnavgift snarast betalas. Om inte avgiften är betald vid förfallodagen skickas en påminnelse med en tillkommande avgift på 200 kronor. Betalas inte hamnavgiften inklusive påminnelseavgiften inom 14 dagar efter påminnelsen förloras hamnplatsen och den omfördelas till den medlem som står näst i kön.

Försäkring

Båtägare som tilldelats hamnplats är skyldig att hålla båten betryggande ansvarförsäkrad. Försäkringsbevis skall kunna uppvisas. Eventuella person- eller egendomsskador som kan uppstå vid verksamheten regleras av båtägaren genom dennes försäkring.

Båtägare ansvarar för förorsakade skador på klubbens kajer, bryggor, förtöjningsanordningar etc.

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla inträffad skadegörelse, inbrott och stöld inom hamnområdet till kansliet.

Adressförändring, försäljning

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla ändrad adress, försäljning eller byte av båt till kansliet.

El och vatten

All elutrustning skall vara skyddsjordad och godkänd för utomhusbruk. Elkablar får inte lämnas inkopplade och strålkaminer får inte användas. Måste elkablar lämnas inkopplade för t.ex. plastningsjobb eller batteriladdning skall de vara försedda med namn och beräknad tidsperiod. Båtägare som önskar en mer permanent inkoppling måste träffa en speciell överenskommelse därom med kansliet.

Användandet av högtryckstvättar skall ske så att inte olägenhet uppstår för andra

Miljö

Alla typer av utsläpp som kan skada miljön är strängeligen förbjudna. Givna anvisningar rörande omhändertagande av avfall skall följas. Medvetet utsläpp av fekalier kommer att anmälas till miljö och hälsomyndigheter.

Klubbvimpel

Varje i klubben inregistrerad båt äger rätt att föra klubbvimpel och skall föra klubbens vimpel i klubbens hamnar.

6. Medlemsarbete och bevakning

Varje båtägare, som tilldelats bryggplats, kan kallas till klubbarbete när så erfordras. Båtägare, som inte kan genomföra arbetsplikten, skall själv utse en ersättare.

Klubben tillämpar medlemsbevakning av klubbens varvs- och hamnområden. Varje båtägare, som tilldelats bryggplats, är skyldig att deltaga i klubbens bevakningsverksamhet i anläggningarna enligt bevakningsinstruktionen.

Båtägare, som inte hörsammar kallelse till arbetsplikt och/eller bevakning, åläggs att betala straffavgift och kan i enlighet med denna hamnordning riskera att förlora båtplatsen.

7. Gästande båtar

Trälhavets Båtklubb har rätt att för egen eller närståendes del tillfälligt, under maximalt 48 timmar låna ledig båtplats vid behov, där ett behov kan vara förberedelse för torrsättning, påmastning, deltagande i kappsegling, träning, service eller motsvarande. Det är TBK medlemmen som ansvarar för att innehavare av lånad båtplats underrättas innan båten lämnas samt att grindar och övrig säkerhet efterföljs, vid tveksamheter kontakta kansliet. Det gästande båten skall vara tydligt märkt med namn och telefonnummer.
Denna hamnförordning gäller i tillämpliga delar även för gästande båtar i klubbens uthamnar.

Gästande båtar skall tas om hand vänligt och hjälpsamt samt anmodas att ta del av bestämmelserna för hamnen. Vid hög belastning är våra anläggningar i första hand till för TBK medlemmar, i andra hand deras gäster och i tredje fall övriga gäster. Vid behov akterförtöj era gäster. Gästande båtar i våra uthamnar erlägger fastställd serviceavgift.

8. Ansvar och ersättningsskyldigheter

För hamnens funktionärer och för medlemmar, som utför medlemsbevakning eller klubbarbete finns ansvarighets- och olyckfallsförsäkring genom klubbens försorg.

Utöver vad som anges ovan, ikläder sig klubben inte ansvar för skador, som genom verksamheten vållas person eller egendom.