Trälhavets Båtklubb kallar medlemmarna till höstmöte den 29 november 2023 klockan 19.00. Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18.

Vid Höstmötet, som skall genomföras under november månad, skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Godkännande av fullmakter.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
  samt vara rösträknare.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt
  flerårsplan inklusive finansiering.
  Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget
  tydligt framgår.
 7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
 8. Behandling av förslag, som väckts av
  Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast
  30 dagar före mötet.
 9. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras