Klubben grundad 12 juni 1958.

Stadgarna ändrade i enlighet med beslut av Höstmötet 15 november 2017 samt fastställande vid Årsmötet 14 mars 2018.

Ändringen återfinns under § 1.

(Ersätter stadgar av 19 mars 2014.)

IDROTTENS INRIKTNING

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion, rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Idrotten skall:

 • Inriktas på att utveckla individen positivt, såväl som fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för flesta människor och så att den kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förmåga.
 • Organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
 • Verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

TRÄLHAVETS BÅTKLUBBS ÄNDAMÅL

Verksamheten i TBK grundas på medlemmarnas solidariska medverkan och insatser för det gemensamma bästa med tillvaratagande av varje medlems enskilda kunskaper och intressen. Därigenom förstärks inte bara samhörigheten utan gör det också möjligt för klubben att minimera medlemmarnas kostnader för båtlivet.

All verksamhet i TBK skall kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och ekonomisk kontroll.

TBK skall i enlighet med idrottens inriktning främja båtsporten med bland annat följande mål:

 • Utveckla möjligheterna till båtliv
 • Verka för god natur- och miljövård
 • Stärka ungdomens intresse för båtlivet
 • Bedriva utbildning i navigation, livräddning, sjömanskap och framförande med gott sjömanskap av segel- och motorbåtar.
 • Anordna kappseglingar och andra båtsportstävlingar
 • Söka tillgodose medlemmarnas behov av sommar- och vinterplatser i första hand för medlemmar inom Österåkers kommun.

HEMORT

Klubben har sin hemort i Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län.

ORGANISATION

TBK organiseras enligt den figur som återfinns under TBK:s organisation på klubbens hemsida.

MEDLEMSKAP

§ 1.

Person som ansöker om medlemskap i TBK beviljas preliminärt intagande med returnerande post eller mail i avvaktan på styrelsens avgörande vid dess nästkommande möte.

Slutligt medlemskap träder i kraft efter styrelsens godkännande och när den ansökande betalat av Årsmötet beslutade avgifter.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan misstänkas att den sökande kommer att motarbeta TBK:s intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

Medlem kan vara seniormedlem, hedersmedlem, familjemedlem eller juniormedlem. Medlemskapet är personligt. Vid bodelning kan dock, efter skriftlig ansökan, medlemskap överföras mellan makar eller därmed juridiskt likställda. Styrelsen beslutar i varje särskilt fall.

 Medlem är junior till och med det kalenderår han eller hon fyller 25 år. Därefter omvandlas automatiskt juniormedlemskapet till seniormedlemskap.

§ 2.

Medlem som vill utträda ur TBK, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed omedelbart lämnat klubben. Har medlemmen ej betalat föreskrivna avgifter till TBK, bestämmer Styrelsen om avgifterna skall betalas eller inte. Medlem som utträder ur TBK upphäver också samtidigt rätten till användande av eventuell båtplats och varvsplats.

§ 3.

Medlem får inte uteslutas ur TBK av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning kan ej avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av Styrelsen angiven tid, som skall vara minst 14 dagar. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne per post.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar. Dessa stadgar skall finnas vid TBK:s kansli.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får TBK inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 4.

Alla medlemmar har rätt att:

 • Deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas inom TBK
 • Erhålla information om TBK:s angelägenheter
 • Erhålla hamn- och varvsplats i mån av tillgång i enlighet med reglerna i särskilda hamn-och varvsordningar. Detta gäller dock ej familjemedlem.
 • Det åligger medlemmar att:
 • Följa klubbens stadgar och arbetsordningar samt övriga beslut som i stadgeenlig ordning fattats av Årsmöte, Styrelse eller Sektion.
 • Utföra bevakning och klubbarbete enligt gällande instruktioner.  

§5.

Medlem skall betala de avgifter som fastställts av Årsmötet. Dessa utgörs av årsavgiften, avgifter för de tjänster som TBK erbjuder samt sanktionsavgifter vid avsteg från gällande arbetsordningar. Utebliven betalning av fastställda avgifter kan medföra uteslutning ur TBK enligt §3 ovan. Hedersmedlem är befriad från årsavgiften.

§ 6.

Medlem har rätt att delta i klubbens verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

STYRELSEN

§ 7.

TBK:s angelägenheter handhas av Styrelsen. Denna skall inom ramen för RF:s, Svenska Seglarförbundets och dessa stadgar verka för klubbens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • Planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • Verkställa vid medlemsmöten fattade beslut
 • Övervaka att för klubbens bindande regler och förordningar iakttas
 • Ansvara för och förvalta klubbens medel och anläggningar på bästa sätt
 • Utarbeta och fastställa klubbens arbetsordningar.
 • Förbereda Årsmötet och Höstmötet
 • Utveckla och genomföra kontakter utanför klubben som kan påverka klubbens utveckling. Till exempel med ansvariga inom kommunens politiska och administrativa områden.

§ 8.

Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter samt ordförandena i hamn- varvs- och klubbsektionerna sammanlagt sju personer.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt RF:s stadgar

§ 9.

Styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 23 bland klubbens röstberättigade medlemmar.

§ 10.

TBK:s firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person då med begränsat belopp.

§ 11.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet, om vederbörande ledamot så kräver.

§ 12.

Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut följs och verkställs. Har ordföranden förhinder träder någon annan av styrelsens medlemmar in i ordförandens ställe. Arbetsuppgifterna fördelas bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 13.

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Styrelsens och sektionernas arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 14.

Styrelsen skall till revisorerna tillhandahålla TBK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Även ett yttrande över verksamheten fram till årsmötet kan ingå i revisionsberättelsen.

Revisorerna skall följa styrelsens och sektionernas arbete.

SEKTIONER

§ 15.

TBK har för sin idrottsliga verksamhet, samt för verksamheten i övrigt, sektioner beslutade av årsmötet.

§ 16.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare. Sektionsstyrelsen väljs bland röstberättigade medlemmar av föreningens årsmöte. Sektionerna består i övrigt av funktionärer utsedda av sektionsstyrelsen.

§ 17.

Styrelsen fastställer i särskild instruktion, sektionsstyrelsens befogenheter. Styrelsen fastställer även särskild hamn-, varvs- och bevakningsordning efter förslag från respektive sektionsstyrelse.

§ 18.

Varje sektionsstyrelse skall upprätta förslag till verksamhetsplan inklusive budget för nästföljande verksamhetsår till Styrelsen. Styrelsen beslutar därefter om de ändringar i budget och planer som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till klubbens skyldigheter, ekonomiska ställning och förväntad utvecklingen av verksamheten. Dessa sammanvägda planer inklusive budget skall redovisas för medlemmarnas godkännande och beslut vid höstmötet 

MÖTEN

Ordinarie möten.

I enlighet med vad som beslutades vid årsmötet 2014 skall varje år hållas två ordinarie beslutande möten. Ett under november månad nedan kallat Höstmötet och ett under mars månad påföljande år nedan kallat Årsmötet.

§ 19.

Styrelsen bestämmer närmare tidpunkt och plats för dessa möten.

Kallelse jämte dagordning för mötena delges medlemmarna senast 14 dagar före respektive möte genom information i klubbtidningen Kanalen, anslag på lämpliga platser samt på hemsidan.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 20.

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötena. Rösträtten är personlig, dock får röstberättigad medlem utöva rösträtten för högst en annan röstberättigad medlem om skriftlig fullmakt inges till mötenas ordförande.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 21.

Mötena är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötena.

§ 22. Höstmötet

Vid Höstmötet, som skall genomföras under november månad, skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Godkännande av fullmakter.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
 7. Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget tydligt framgår.
 8. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
 9. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
 10. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.

§ 23 Årsmötet

Vid årsmötet, som skall genomföras under mars månad påföljande år, skall följande ärenden behandlas:

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2.    Godkännande av fullmakter.

3.    Fastställande av dagordning.

4.    Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.    Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för senaste verksamhetsåret. Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive resultat tydligt framgår.

7.    Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Stadgefrågor.

10.  Fråga om bildande eller nedläggande av sektion.

11.  Val av:

 1. Klubbens ordförande, tillika Styrelsens ordförande samt en övrig styrelseledamot för en tid på två år.
 2. Två övriga styrelseledamöter i Styrelsen för en tid av två år.
 3. Sektionsstyrelser för en tid av två år.
 4. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga.
 5. En av tre ledamöter i valberedningen för en tid av tre år.  Den tidigast valda skall vara sammankallande.

12.  Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.

13.  Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.

§ 24 Extra möte

Styrelsen kan vid behov kalla till extra möte.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte delges medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 20 och 21.

§ 25 Beslut, omröstning

Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs.

Med undantag för § 26 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Ar han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR

§ 26.

Endast Årsmöte får ändra TBK: s stadgar. Stadgeändring kräver att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§27.

Beslut om TBK:s upplösning kan endast fattas av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett ordinarie Årsmöte.

Vid vartdera mötet skall i sådant fall, beslutet biträdas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av TBK skall anges hur klubbens tillgångar kommer till användning för båtlivets främjande. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall delges vederbörande Specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

 §28.

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande Svenska Seglarförbundets (SF) stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

TBK s stadgar, föreskrifter och anvisningar skall alltid finnas tillgängliga för medlemmarna vid TBK: s kansli samt finnas upplagda på klubbens hemsida.