Miljöpolicy


Vi deltar aktivt i den debatt som pågår tillsammans med båtorganisationerna i Sverige, vad gäller miljöfarligt avfall (båtbottenfärger toalettavfall mm.) samt sugtömning av båtlatrin.
Vi uppmanar våra medlemmar att följa miljölagen.När det gäller båtbottenfärg rekommenderar vi att våra medlemmar följer den aktuella listan över godkända båtbottenfärger för Östersjön hos KEMI Kemikalieinspektionen, som finns på www.kemi.se

Varv:

På varvsområdet har vi tillsammans med Österåkers Kommun anordnat en miljöstation, med ordnad källsortering av:
Torra avfall
Motoroljor
Lösningsmedel
Färger
Motorbatterier
Glykol
Oljefilter

Miljöstationen ligger inne på varvsområdet. 
Vi uppmanar till användning av TBK:s Glykol (Propylen/Polypropylen) uppsamlare, vid konservering och återstart av inombords motorer på varvsområdet! Inför sjösättning skall motorn tömmas på glykol. All form av glykol (även så kallad miljöglykol/propylenglykol) är förbjudet att spilla på marken eller i vattnet.

Vid byte av bottenfärg gäller följande regler:

  • Täck in båten och marken som bilden visar.
  • Anmäl till kansliet – som besiktigar innan och under arbetets gång.
  • Torrslipning endast tillåten med godkänd sugutrustning.
  • Om färgborttagningsmedel och skrapa används är det viktigt att all färg som hamnar på presenningen samlas ihop med dammsugare eller liknade. Dammsugarpåsen och andra färgrester skall sedan lämnas i miljöstationen i kärlet för torra färgrester.
  • Underlåtelse att följa TBK´s miljöregler och funktionärsanvisning kan medföra att båtplatsinnehavare åläggs att bekosta marksanering.
  • Miljöbrott accepteras inte av klubben.
  • OBS! Blästring är ej tillåten.

På våren efter avslutad vårrustning skall medlemmarna göra en miljöstädning runt sin varvsplats.

Länk till Österåkers Kommuns information angående båtbottenfärger

Hamnar:

I våra hamnar Runö, Tuna Södra och Sättra, gäller i princip samma regler som för varvsområdet. Våra bryggfogdar ser till att uppsatta regler följs samt underhåller bryggor och markområdet tillsammans med hamnsektionen och övriga medlemmar.

Ut-hamnar:

Våra uthamnar är Ingmarsö, Kålö och Örsholmen.
På Ingmarsö som tillhör Skärgårdsstiftelsen och Österåkers kommun, så har vi möjlighet att lämna hushållssopor (dock ej glas) och burkar.
Det finns torrtoaletter. Byggande och underhåll av bryggor mm sköts av våra medlemmar.
På Kålö som klubben arrenderar av en privat markägare, har vi möjlighet att lämna hushållssopor (dock ej glas) och burkar.
Toaletter i form av torrtoaletter, samt ved eldad bastu. Även här sker underhåll av bryggor mm och tömning av dass av medlemmar.
På Örsholmen finns ingen möjlighet att lämna sopor. Torrtoalett finns.

Klubbhus:

Vårt klubbhus har sanitetsutrustning i form av tre vattentoaletter bastu och pentryenhet, vilka var och en för sig har sin avfalls sortering.

Utbildning:

Klubben arrangerar kurser för medlemmarna och deras barn. De flesta kurser innehåller avsnitt om hur miljön påverkas av båtlivet och hur störningar och skador skall undvikas.
Viktiga avsnitt är bland annat miljöfarligt utsläpp, buller, störningar av djurlivet (tex hundhantering) nedskräpning, svallvågor, hanteringen av grillar och öppen eld, fridlysta växter och hur man bör uppträda i nationalparker och andra skyddade områden.Information om TBK:s miljöpolicy och instruktioner för att kunna upprätthålla denna kanaliseras via vår hemsida www.tralhavetsbk.se samt vår klubbtidning Kanalen. Miljöpolicyn utvecklas och revideras kontinuerligt.

Styrelsen 2020-10-08