Miljöpolicy


Vi deltar aktivt i den debatt som pågår tillsammans med båtorganisationerna i Sverige, vad gäller miljöfarligt avfall (båtbottenfärger toalettavfall mm.) samt sugtömning av båtlatrin.
Vi uppmanar våra medlemmar att följa miljölagen. När det gäller båtbottenfärg rekommenderar vi att våra medlemmar följer den aktuella listan över godkända båtbottenfärger för Östersjön hos KEMI Kemikalieinspektionen, som finns på www.kemi.se På TBK får vi bara använda hårda färger.

Varv:

På varvsområdet har vi anordnat en miljöstation, med ordnad källsortering av:
Torra avfall
Motoroljor
Lösningsmedel
Färger
Motorbatterier
Glykol

Oljefilter

Offeranoder

En större container för icke farligt avfall som kan energiåtervinnas (och inte kan återvinnas på anna sätt).

Miljöstationen ligger inne på varvsområdet.

Övrigt avfall som vi inte har avsedda kärl för vid vår miljöstation tar du med dig hem eller till återbruket.


Vi uppmanar till användning av TBK:s Glykol (Propylen/Polypropylen) uppsamlare, vid konservering och återstart av inombords motorer på varvsområdet! Inför sjösättning skall motorn tömmas på glykol. All form av glykol (även så kallad miljöglykol/propylenglykol) är förbjudet att spilla på marken eller i vattnet.

Vid underhåll och byte av bottenfärg med biocider gäller följande regler:

  • Täck in båten och marken.
  • Anmäl till kansliet – som besiktigar innan och under arbetets gång.
  • Torrslipning endast tillåten med godkänd sugutrustning.
  • Alla färgrester som hamnar på presenningen ska samlas ihop med dammsugare eller liknade. Dammsugarpåsen och andra färgrester skall sedan lämnas i miljöstationen i kärlet för torra färgrester.
  • Underlåtelse att följa TBK´s miljöregler och funktionärsanvisning kan medföra att båtplatsinnehavare åläggs att bekosta marksanering.
  • Miljöbrott accepteras inte av klubben.
  • OBS!! Blästring får endast göras under mycket strikta regler av ett blästringsföretag med godkänd säkerhetsutrustning och efter godkännande av Trähavets Båtklubb.

På våren efter avslutad vårrustning skall medlemmarna göra en miljöstädning runt sin varvsplats.

Länk till Österåkers Kommuns information angående båtbottenfärger

Hamnar:

I våra hamnar Runö, Tuna Södra och Sättra, gäller i princip samma regler som för varvsområdet. Våra bryggfogdar ser till att uppsatta regler följs samt underhåller bryggor och markområdet tillsammans med hamnsektionen och övriga medlemmar.

Ut-hamnar:

Våra uthamnar är Ingmarsö, Kålö och Örsholmen.
På Ingmarsö som tillhör Skärgårdsstiftelsen och Österåkers kommun, så har vi inte längre möjlighet att lämna hushållssopor.
Det finns torrtoaletter. Byggande och underhåll av bryggor mm sköts av våra medlemmar.
På Kålö som klubben arrenderar av en privat markägare, har vi möjlighet att lämna hushållssopor (dock ej glas) och burkar.
Toaletter i form av torrtoaletter, samt ved eldad bastu. Även här sker underhåll av bryggor mm och tömning av dass av medlemmar.
På Örsholmen finns ingen möjlighet att lämna sopor. Torrtoalett och bastu finns.

Klubbhus:

Vårt klubbhus har sanitetsutrustning i form av tre vattentoaletter bastu och pentryenhet, vilka var och en för sig har sin avfalls sortering.

Utbildning:

Klubben arrangerar kurser för medlemmarna och deras barn. De flesta kurser innehåller avsnitt om hur miljön påverkas av båtlivet och hur störningar och skador skall undvikas.
Viktiga avsnitt är bland annat miljöfarligt utsläpp, buller, störningar av djurlivet (tex hundhantering) nedskräpning, svallvågor, hanteringen av grillar och öppen eld, fridlysta växter och hur man bör uppträda i nationalparker och andra skyddade områden.Information om TBK:s miljöpolicy och instruktioner för att kunna upprätthålla denna kanaliseras via vår hemsida www.tralhavetsbk.se samt vår klubbtidning Kanalen. Miljöpolicyn utvecklas och revideras kontinuerligt.

Styrelsen 2024-03-13