Båten och viktiga system

Skrov

En välskött båt är oftast en säker båt. Under uppläggningssäsongen kan du lätt kontrollera skrovet. Undersök om det finns sprickor eller andra skador på skrov, köl och roder. Var extra noga vid skrovet i kölens bakkant, för där uppstår lätt sprickor vid grundstötning.
Akterspegln på utombordsmotorbåtar kan vara försvagad om det finns sprickor eller tecken på fuktinträngning.

Skrovgenomföringar

Många båtar har skrovgenomföringar t.ex. för vattenintag, utlopp och avgaser. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar både ventilen och själva genomföringen i skrovet. Ventilen ska sitta ordentligt fast och skrovet ska vara utan sprickbildning i anslutning till geonmföringen. Motionera ventilerna så att de itne fastnar i öppet läge. glöm inte att öppna alla genomföringar när båten står på land under vintern.

Gripmöjligheter och skydd mot fall över bord

På båten ska det finnas gott om handtag att hålla sig i, både på och under däck. Framför allt ska det finnas säkra fästpunkter elelr band för säkerhetslina. Mantåg med stadigt infästa stöttor är särskilt viktiga på segelbåtar.

Sittbrunn

Sittbrunnen är en utsatt del av båten om du råkar ut för hårt väder. Det är framför allt självlänsen och nedgångsluckorna som är känsliga delar. Får du ”grönt vatten” ombord msåte det snabbt ut. Kontrollera att sittbrunnsdräneringen inte är igensatt och att slangarna inte är klämda eller på väg att lossna.

Sittplatser

I planande båtar ska det finnas sittplatser till alla ombordvarande med skydd mot fall inombords och fall över bord.

Säkerhetskontakt (dödmansgrepp)

Snabba båtar med öppen förarplats bör ha säkerhetskontakt som stoppar motorn om föraren faller inombords eller över bord.

Länspump

Inga regelverk kräver länspumpar som klarar större läckage. För färder där det är långt till hjälp kan större länskapacitet vara befogad. I en däckad segelbåt bör då en pump kunna skötas från en plats under däck och ytterligare en från sittbrunnen.

Förtöjning och bogsering

Kontrolelra att infästningarna och beslagen är oskadade och att tillräckligt krftig lina får plats på på beslagen. Finns ett extra kraftigt beslag för att fästa bogserlina i?

Motor

För en motorbåt är naturligtvis motorn en mycket väsentlig del för säkerheten. Motorhaverier är en ofta förekommande orsak till sjöräddningsinsatser vad det gäller fritidsbåtar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera bränsleslangar och anslutningar, ventilation av motorrummet, eventuellt läckage kring bränslepumpar och filter. Använd bränsle som minimerar risken för tillväxt av mikroorganismer i tanken. Ha tanken fylld eller tömd när båten vinterförvaras. För extra säkerhet mot motorstopp i hårt väder kan ett extra bränslefilter monteras. Reservimpellern, remmar och fylld reservdunk med bränsle är självklar utrustning.

Roder

När det gäller segelbåtar är roderhaverier inte ovanliga. Kontrollera att det inte finns glapp i lager och infästningar, roderbladet ska vara utan sprickor och de-lamineringar. Har du rattstyrning? Då ska du vara noga med att kontrollera att styrvajern inte har några skador.

Rigg

Ny teknik och nya material har gjort moderna riggar starka och effektiva. Samtidigt har riggarna blivit högre och lättare och kräver noggrann skötsel och kontroll. Vant och stag måste kollas regelbundet. Ändstycken och deras pressning till vajern är en annan känslig punkt. Vantskruvarna måste vara oskadade och raka. Se till att den löpande riggen är hel och löper fritt i block och löpskivor, eftersom dessa delar utsätts för ständigt slitage.

Elsystem

Dagens båtar blir alltmer beroende av elström, då en större del av navigationsutrustningen är beroende av el. Självklart ska du ha extra säkringar och glödlampor ombord.

Gasol

Gasolflaskan ska förvaras stående i ett slutet utrymme som är dränerat ut i det fria. Kontrollera kopparrör och slangar som ska vara orange SIS-märkta. Läckindikatorer placeras i det dränerade utrymmet nära gasolflaskan.

Lanternor

Alla båtar och fartyg under gång till sjöss är skyldiga att ha navigationsljus tända från solnedgång till soluppgång, enligt COLREG (1972 års internationella sjövägsregler) som publicerats i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler.
Lanternor som installeras ombord på båtar och fartyg ska uppfylla kraven i TSFS (2009:44).
Transportstyrelsen godtar lanternor som har godkännande från annat EG-land.

Ladda ner broschyrerna och läs vidare

Brandsäkerhet

Säkerhetskontroll av båten