Årsmötet i Trälhavets Båtklubb äger rum onsdagen den 13 mars 2024 klockan 19.00
Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18

Dagordning
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för senaste verksamhetsåret. Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive resultat tydligt framgår.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Stadgefrågor.
10. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion.
11. Val av: a. Klubbens ordförande, tillika Styrelsens ordförande samt en övrig styrelseledamot för en tid på två år. b. Två övriga styrelseledamöter i Styrelsen för en tid av två år. c. Sektionsstyrelser för en tid av två år. d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga. e. En av tre ledamöter i valberedningen för en tid av tre år. Den tidigast valda skall vara sammankallande.
12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.
Årsmötet avslutas