1. Allmänt

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att arbeta för att tillgodose medlemmarnas behov av varvsplatser till rimlig kostnad. Syftet med denna varvsordning är att sammanställa de regler som erfordras för att uppnå detta mål, samt att verksamheten i klubbens varvsområden skall kunna bedrivas så effektivt och smidigt som möjligt.

2. Varvssektionen

Varvssektionen driver på klubbens och styrelsens uppdrag verksamheten vid klubbens varvsområden. Varvssektionen består av ordförande, vice ordförande samt sekreterare valda av årsmötet. Övriga funktionärer utses inom sektionen.

3. Varvsplats

Medlemmar bosatta i Österåkers kommun och som söker både hamn- och varvsplats har förtur.

Båtägare som ansökt och erlagt fastställda avgifter fördelas efter turordning en varvsplats avpassad efter båtens längd och bredd. Fördelning av varvsplatser sker genom klubbens kansli på direktiv av varvsektionen. Endast klubbmedlem som tilldelats varvsplats har rätt att ställa upp sin båt på klubbens varvsområden. Varvsplatsen är personlig och gäller för den båt för vilken ansökan gjorts.

Varvsplats, utan att samtidigt ha hamnplats, tilldelas endast för 1 uppställningssäsong i taget, förnyad prövning krävs för efterkommande säsong.

Varvsplatsen får inte överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas utan skriftligt medgivande från varvssektionen via kansliet.

Delägarskap skall styrkas genom köpeavtal och bevis på ekonomiska transaktioner i samband med delägarskapet kan komma att krävas in. Delägare som inte är registrerad för varvsplatsen äger per automatik inte rätt till båtplatsen om/när delägarskapet upphävs. Alla delägare skall vara registrerade som försäkringstagare.

Båtägare som har hamnplats och erhållit varvsplats och som vill behålla varvsplatsen även för nästkommande vintersäsong, behöver inte inkomma med ny ansökan utan enbart betala aviserad varvsavgift enligt utsänd räkning.

Varvsektionen hanterar generellt inte båtar vars,

– bredd överstiger 4.00 meter eller,

– djupgående överstiger 2.00 meter eller,

– vikt överstiger 10 ton eller,

– längd över allt ( LOA ) överstiger 13 meter

Båtägare kan ansöka om dispens för båt som överstiger dessa begränsningar. Varvsektionens styrelse äger därmed möjlighet att bevilja dispens för sådan båt, om man finner den lämplig att hantera i klubbens regi.

Alla sådana dispensansökningar hanteras endast av varvsektionens styrelse och kan ej beviljas av klubbens kansli.

Båtar som erhåller sådan dispens hanteras ej vid klubbens ordinarie torr- eller sjösättningar. För sådan båt måste båtägaren boka egen tid mot en extra ersättning. Nivån på den extra ersättningen uppgår till 2 gånger den fastställda avgiften för extra torr- & sjösättning och kan alltid omförhandlas av klubben.

Vi förbehåller oss rätten till en uppsägningstid om 1 år för båtar med dispens.

Båtägare, som inför nästkommande vintersäsong önskar förändra eller byta varvsplats skall under april månad ansöka om detta till varvssektionen via kansliet. Båtägare som inte erhållit varvsplats skall årligen förnya sin ansökan under april månad till varvssektionen via kansliet. 

Båtägare som låter sin båt stå kvar inom varvsområdet efter 16 juni debiteras varvshyra även för sommarperioden. Trälhavets Båtklubb tillåter inte att medlemmen lämnar sin båt på land inom varvsområdet mer än två efterföljande år. Varvsplatsen återgår då till nästa sökande i kön.

4. Varvsområden 

Låsta grindar till varvsområdet försvårar obehörigt tillträde till båtarna. Grindarna skall därför stängas och låsas varje gång vid passering. Nycklar till grindarna tillhandahålls på kansliet till fastställt pris. Nycklarna får inte kopieras. För allas trevnad och säkerhet skall ordning och reda råda inom varvsområdet.

5. Båtägarens ansvar och skyldigheter

Båtägare är skyldig att följa varvsordningen samt även meddelade särskilda föreskrifter eller anvisningar för respektive varvsområde. Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser skall nödvändiga åtgärder vidtagas så att varvsordningen upprätthålles. Upprepade avsteg från varvsordningen, vägran, eller avsevärd fördröjning att följa givna anvisningar kan medföra förlust av varvsplatsen. Klubben har rätt att på båtägarens bekostnad inom området flytta båt om inte anvisning efterkommes.

Avgifter och betalningsrutiner

I enlighet med klubbens stadgar skall båtägaren betala de avgifter som fastställs av årsmötet. Det är av stor vikt att ålagd varvsavgift snarast betalas. Om inte avgiften är betald vid förfallodagen skickas en påminnelse med en tillkommande avgift på 200 kronor. Betalas inte varvsavgiften inklusive påminnelseavgiften inom 14 dagar efter påminnelsen förloras varvsplatsen och den omfördelas till den medlem som står näst i kön.

Försäkring

Båtägare som tilldelats varvsplats är skyldig att hålla båten betryggande ansvarsförsäkrad. Försäkringsbevis skall kunna uppvisas. Eventuella person- eller egendomsskador som vållas vid verksamheten, regleras av båtägaren genom dennes försäkring.

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla inträffad skadegörelse, inbrott och stöld inom varvsområdet till kansliet. Vid delat ägarskap skall alla delägare vara registrerade som försäkringstagare.

Adressförändring, försäljning

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla ändrad adress, försäljning eller byte av båt till kansliet.

Båtägare, som vid uppställningstillfället på varvsområdet ägde båten, ansvarar för att varvsordningen efterföljs till dess att båten flyttats från området.

Pallning

Båtägaren ansvarar för att båtens vagga eller bockar är anpassade för klubbens Subliftar och är dimensionerade för säker och smidig uppställning av båten. Grunduppställning av segelbåtar, eller andra båtar med djup köl, är en fast vagga. Vaggan skall ha 4 stödpunkter, 2 på vardera sida, eller fler enligt vaggtillverkarens rekommendation.
Sidostöttor skall vara justerbara, välsmorda samt nerskruvade när båten sänks ner i vaggan alternativt ställs av på bockar. Eventuella krysstag i för- och akterkant på vaggorna får inte vara högre än kölpallningen för att köl och roder skall ha fri passage vid in- respektive utbackning med Subliften.

Lastbilsunderreden eller liknande vagnar är ej tillåtna. Varvsektionen har rätt att underkänna pallningsanordningar som anses bristfälliga.

För båtar som står med masten uppe gäller :

– vid båtlängd understigande 9.0 m , vagga plus minst ett extra stöttpar

– vid båtlängd om 9.0 m eller mer, vagga plus minst två extra stöttpar (ett par i för resp akter)

De extra stöttorna skall var av typ Seaquip, Tyresö eller liknande, alternativt utbyggnad av vagga.

För vaggors maximala bredd (avpassat för klubbens subliftar) gäller:

– Normal maxbredd på vaggan 2,6 m

– För båtar med:

en bredd större än 3.7 m                

en vikt överstigande 7.0 ton

ett djupgående över 2.00 m ( Gäller båtar med dispens )

tillåtes en 3.0 m bred vagga.

Vid utbyggd vagga skall stag i förliga gaveln vara demonterbara för säker transport av båt in/ur vaggan. Båtägaren skall vid upptagning se till att vaggan/bockarna finns på anvisad plats.

Efter sjösättning skall båtägaren se till att platsen är städad och att kvarlämnad materiel är placerad på anvisad plats och tydligt märkt med medlemsnummer och namn.

Medlem som inte har tilldelats varvsplats får inte förvara vaggor, bockar eller annat materiel inom varvsområdet. Omärkt material som lämnas kvar kastas i samband med den årliga vår- och höststädningen.

Båthus

Uppförande av båthus skall godkännas av Varvssektionens styrelse innan uppförande.
Båthus som påverkar den egna båtens torr-/sjösättning, eller någon av grannbåtarnas torr-/sjösättning, skall nedmonteras i tillräcklig utsträckning så att klubbens Subliftar med god säkerhet och utan risk för skador på båtar eller utrustning kan hantera ovan nämnda båtar. Detta skall ske i god tid innan klubben påbörjar sina torr-/sjösättningar eller efter koordination med berörda båtgrannar. Båthus får inte fast förankras i marken.

Upptagning och sjösättning

Båtägaren är skyldig att märka ut var lyftslingen skall sitta samt ange var loggivaren och drev sitter om dessa riskerar att skadas av lyftslingen. Loggivaren skall om möjligt dras in för att undvika skador. Båtägaren, eller dennes ombud, skall vara närvarande vid upptagning och sjösättning.

Utrustningskaj skall användas för sitt ändamål; d. v. s. kortare tilläggning för i- och urlastning av båten. Vid långliggning och annat missbruk kommer den hindrande båten att flyttas på ägarens ansvar och bekostnad. 

På förekommen anledning erinras ägare av träbåtar om skyldigheten att ha en väl fungerande länspump vid sjösättningen.

Alla båtar skall vara startade på land och tömda på glykol/konserveringsvätska innan sjösättning. Glykolen skall samlas upp och deponeras i anvisat kärl vid klubbens miljöstation.

Varvsfunktionär har rätt att neka upptagning eller sjösättning, om varvsordningen eller givna anvisningar inte efterföljts.

Förvaring av master

Båtägare, som tilldelats och betalat varvsplats, får förvara båtens mast inom området. Masten skall vara märkt med medlemsnummer och namn samt förvaras i avsedda mastskjul. Spridare skall vara demonterade eller invikta. Omärkta master kommer att avlägsnas.

Båtägare som förvarar båten på annat ställe kan efter överenskommelse med varvssektionen, och mot speciell avgift, förvara masten i mastskjulen.

Bristfälliga anordningar

Klubben har rätt att, i de fall risk för skada på person eller egendom föreligger, byta ut bristfälliga anordningar på båtägarens bekostnad. Klubben ansvarar inte för skada, som kan vållas på grund av medlemmars utrustning.

El och vatten

All el-utrustning skall vara skyddsjordad och godkänd för utomhusbruk. Elkablar får inte lämnas inkopplade och strålkaminer får inte användas. Måste elkablar lämnas inkopplade för t.ex. plastningsjobb eller batteriladdning, skall de vara försedda med namn och beräknad tidsperiod. Båtägare som önskar en mer permanent inkoppling måste träffa en speciell överenskommelse med varvssektionen.

Användandet av högtryckstvättar skall ske så att inte olägenhet uppstår för andra.

Miljö

Alla typer av utsläpp som skadar miljön är strängeligen förbjudna. Givna anvisningar rörande omhändertagande av avfall skall följas.

Miljödokument Varv

6. Arbetsplikt och bevakning

Varje båtägare som tilldelats varvsplats kan kallas till arbetsplikt när så erfordras. Båtägare som inte kan genomföra arbetsplikten skall själv utse en ersättare.

Klubben tillämpar medlemsbevakning av klubbens varvs- och hamnområden. Varje båtägare, som tilldelats varvsplats, är skyldig att delta i klubbens bevakningsverksamhet i anläggningarna enligt bevakningsinstruktionen.

Båtägare som inte hörsammar kallelse till arbetsplikt och/eller bevakning, åläggs att betala straffavgift och kan i enlighet med klubbens stadgar riskera att förlora varvsplatsen

7. Tillfällig uppställning under sommarsäsongen

Under sommarsäsongen medges tillfällig uppställning av båtekipage i enlighet med skyltade instruktioner eller särskilda överenskommelser.

8. Ansvar och ersättningsskyldigheter

För varvets funktionärer och för medlemmar, som utför vakttjänst eller arbetsplikt, finns ansvarighets- och olyckfallsförsäkring genom klubbens försorg.

Utöver vad som anges ovan ikläder sig klubben inte ansvar för skador, som genom verksamheten vållas person eller egendom.