1. Allmänt

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att arbeta för att tillgodose medlemmarnas behov av varvsplatser till rimlig kostnad. Syftet med denna varvsordning är att sammanställa de regler som erfordras för att uppnå detta mål, samt att verksamheten i klubbens varvsområden skall kunna bedrivas så effektivt och smidigt som möjligt.

2. Varvssektionen

Varvssektionen driver på klubbens och styrelsens uppdrag verksamheten vid klubbens varvsområden. Varvssektionen består av ordförande ordförande samt två till tre ledamöter valda av årsmötet valda av årsmötet. Övriga funktionärer utses inom sektionen.

3. Begränsningar av båtars mått.

Varvsektionen hanterar inte under ordinarie torr- eller sjösättningar båtar vars bredd överstiger 4 m, djupgående 2,0 m, vikt 10 ton eller LOA överstigande 13 meter.

Vid behov finns möjlighet att söka dispens från dessa mått, genom skriftlig ansökan till kansliet.

Dispens beviljas endast av varvsektionens styrelse, om man finner den lämplig att hantera i klubbens regi.

Båtens max-mått för att söka dispens är, bredd 4,3 m, djupgående 2,2 m, vikt 14 ton eller LOA 14 m.

För båt som erhållit dispens måste båtägaren boka egen tid för sjö-resp. torrsättning mot särskild avgift.

Båtar med beviljad dispens för djupgående >2m kan, beroende på vattenstånd, komma att behöva boka och bekosta eget lyft i och ur vattnet med kran. Transport till och från vagga sker med Sublift.

Det är ej tillåtet att transportera i kranbil hängande båt inom varvsområdet.

Vi förbehåller oss rätten till en uppsägningstid om 1 år, för båtar som erhållit dispens.

4. Varvsplats

Medlemmar bosatta i Österåkers kommun och som söker både hamn- och varvsplats har förtur.

Medlem som innehar en uppställningsplats och byter båt, omfördelas till lämplig plats i mån av platstillgång.
Nytilldelning av uppställningsplats sker i turordning baserat på tillgång till lämplig plats och tid som sökande varit medlem i Trälhavets Båtklubb.
Vid nytilldelning av uppställningsplats tillämpas ett krav på att båtarna inte har rester kvar av tennbaserad färg, (TBT), på båtbotten. För båtar äldre än 1996 krävs ett godkänt mätprotokoll som visar att tenn inte förekommer.

Fördelning av varvsplatser sker genom klubbens kansli på direktiv av varvsektionen. Endast klubbmedlem som tilldelats varvsplats har rätt att ställa upp sin båt på klubbens varvsområden. Varvsplatsen är personlig och gäller för den båt för vilken ansökan gjorts.

Varvsplats, utan att samtidigt ha hamnplats, tilldelas endast för 1 uppställningssäsong i taget, förnyad prövning krävs för efterkommande säsong.

Varvsplatsen får inte överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas utan skriftligt medgivande från varvssektionen via kansliet. Tillåtelse att överlåta båtplats kan ges till egna barn och barnbarn om den familjemedlem som skall överta båtplatsen varit medlem i klubben i minst 3 år. Medlemmen erbjuds ett veteranmedlemskap.

Delägarskap skall styrkas genom köpeavtal och bevis på ekonomiska transaktioner i samband med delägarskapet kan komma att krävas in. Delägare som inte är registrerad för varvsplatsen äger per automatik inte rätt till båtplatsen om/när delägarskapet upphör utan tilldelas plats i enlighet med klubbens kösystem. Alla delägare skall vara registrerade som försäkringstagare.

Båtägare som har hamnplats och erhållit varvsplats och som vill behålla varvsplatsen även för nästkommande vintersäsong, behöver inte inkomma med ny ansökan utan enbart betala aviserad varvsavgift enligt utsänd räkning.

Båtägare, som inför nästkommande vintersäsong önskar förändra eller byta varvsplats skall under april månad ansöka om detta till varvssektionen via kansliet. Båtägare som inte erhållit varvsplats skall årligen förnya sin ansökan under april månad till varvssektionen via kansliet. 

Båtägare som låter sin båt stå kvar inom varvsområdet under sommarperioden, midsommar – 14 september, debiteras varvshyra även för sommarperioden, enligt klubbens stadga om Avgifter.
Från tredje sommarsäsongen på land krävs dispens från varvsektionen för att få ligga kvar på land.
För att räknas som sjösatt och att räkningen skall återgå till år 1 krävs att båten nyttjas i två säsonger.

För att inte bli debiterad varvshyra även för sommarperioden, måste båten vara sjösatt minst 6 veckor under sommarperioden, midsommar – 14 september.

Vid återlämnande av varvsplats skall platsen synas av och godkännas. Sly, plankor, vagga, bockar, färgrester osv. skall vara omhändertaget och bortrensat av varvsplats-innehavaren. Medlemmen ansvar över att platsen lämnas i skick så att den kan övertas av ny medlem. TBK har ingen möjlighet att tillhandahålla hjälp med slyröjning.

5. Varvsområden 

Låsta grindar till varvsområdet försvårar obehörigt tillträde till båtarna. Grindarna skall därför stängas och låsas varje gång vid passering. Nycklar till grindarna tillhandahålls på kansliet till fastställt pris. Nycklarna får inte kopieras. För allas trevnad och säkerhet skall ordning och reda råda inom varvsområdet.

6. Båtägarens ansvar och skyldigheter

Båtägare är skyldig att följa varvsordningen samt givna anvisningar för respektive varvsområde. Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser skall nödvändiga åtgärder vidtagas så att varvsordningen upprätthålles. Upprepade avsteg från varvsordningen, vägran, eller avsevärd fördröjning att följa givna anvisningar kan medföra förlust av varvsplatsen. Klubben har rätt att på båtägarens bekostnad inom området flytta båt om inte anvisning efterkommes.

Avgifter och betalningsrutiner

I enlighet med klubbens stadgar skall båtägaren betala de avgifter som fastställs av årsmötet. Det är av stor vikt att ålagd varvsavgift snarast betalas. Om inte avgiften är betald vid förfallodagen skickas en påminnelse med en tillkommande avgift på 200 kronor. Betalas inte varvsavgiften inklusive påminnelseavgiften inom 14 dagar efter påminnelsen förloras varvsplatsen och den omfördelas till den medlem som står näst i kön.

Försäkring

Båtägare som tilldelats varvsplats är skyldig att hålla båten betryggande ansvarsförsäkrad. Försäkringsbevis skall kunna uppvisas. Eventuella person- eller egendomsskador som vållas vid verksamheten, regleras av båtägaren genom dennes försäkring.

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla inträffad skadegörelse, inbrott och stöld inom varvsområdet till kansliet. Vid delat ägarskap skall alla delägare vara registrerade som försäkringstagare.

Adressförändring, försäljning

Båtägare skall utan dröjsmål anmäla ändrad adress, försäljning eller byte av båt till kansliet.

Båtägare, som vid uppställningstillfället på varvsområdet ägde båten, ansvarar för att varvsordningen efterföljs till dess att båten flyttats från området.

Pallning

Båtägaren ansvarar för att båtens vagga eller bockar är anpassade för klubbens Subliftar och är dimensionerade för säker och smidig uppställning av båten. Grunduppställning av segelbåtar, eller andra båtar med djup köl, är en fast vagga. Vaggan skall ha 4 stödpunkter, 2 på vardera sida, eller fler enligt vaggtillverkarens rekommendation.
Sidostöttor skall vara justerbara, välsmorda samt nerskruvade när båten sänks ner i vaggan alternativt ställs av på bockar. Eventuella krysstag i för- och akterkant på vaggorna får inte vara högre än kölpallningen för att köl och roder skall ha fri passage vid in- respektive utbackning med Subliften.

Lastbilsunderreden eller liknande vagnar är ej tillåtna. Varvsektionen har rätt att underkänna pallningsanordningar som anses bristfälliga.

För båtar som står med masten uppe gäller :

– vid båtlängd understigande 9.0 m , vagga plus minst ett extra stöttpar

– vid båtlängd om 9.0 m eller mer, vagga plus minst två extra stöttpar (ett par i för resp akter)

De extra stöttorna skall var av typ Seaquip, Tyresö eller liknande, alternativt utbyggnad av vagga.

För vaggors maximala bredd (avpassat för klubbens subliftar) gäller:

– Normal maxbredd på vaggan 2,6 m

– För båtar med:

en bredd större än 3.7 m                

en vikt överstigande 7.0 ton

ett djupgående över 2.00 m ( Gäller båtar med dispens )

tillåtes en 3.0 m bred vagga.

Vid utbyggd vagga skall stag i förliga gaveln vara demonterbara för säker transport av båt in/ur vaggan. Båtägaren skall vid upptagning se till att vaggan/bockarna finns på anvisad plats.

Efter sjösättning skall båtägaren se till att platsen är städad och att kvarlämnad materiel är placerad på anvisad plats och tydligt märkt med medlemsnummer och namn.

Medlem som inte har tilldelats varvsplats får inte förvara vaggor, bockar eller annat materiel inom varvsområdet. Omärkt material som lämnas kvar kastas i samband med den årliga vår- och höststädningen.

Båthus

Uppförande av samt plats för båthus skall godkännas av Varvsektionen styrelse innan uppförande.
Båthus av sådan karaktär att det kan krävas bygglov får ej uppföras.

Båtägare som uppför båthus måste vara medveten om att varvsplanen kan komma att omarbetas och att båthuset då kan behöva flyttas eller rivas.

Klubben tar inget ansvar för eventuella kostnader om ett båthus måste flyttas eller rivas.

Båthus som påverkar den egna båtens torr-/sjösättning, eller någon av grannbåtarnas torr-/sjösättning, skall nedmonteras i tillräcklig utsträckning så att klubbens Subliftar med god säkerhet och utan risk för skador på båtar eller utrustning kan hantera ovan nämnda båtar. Detta skall ske i god tid innan klubben påbörjar sina torr-/sjösättningar eller efter koordination med berörda båtgrannar. Båthus får inte fast förankras i marken.

Upptagning och sjösättning

Båtägaren är skyldig att märka ut var lyftslingen skall sitta samt ange var loggivaren och drev sitter om dessa riskerar att skadas av lyftslingen. Loggivaren skall om möjligt dras in för att undvika skador. Båtägaren, eller dennes ombud, skall vara närvarande vid upptagning och sjösättning.

Utrustningskaj skall användas för sitt ändamål; d. v. s. kortare tilläggning för i- och urlastning av båten. Vid långliggning och annat missbruk kommer den hindrande båten att flyttas på ägarens ansvar och bekostnad. 

På förekommen anledning erinras ägare av träbåtar om skyldigheten att ha en väl fungerande länspump vid sjösättningen.

Alla båtar skall vara startade på land och tömda på glykol/konserveringsvätska innan sjösättning. Glykolen skall samlas upp och deponeras i anvisat kärl vid klubbens miljöstation.

Varvsfunktionär har rätt att neka upptagning eller sjösättning, om varvsordningen eller givna anvisningar inte efterföljts.

Torrsättning eller sjösättning utanför ordinarie tider kan bokas via kansliet med hänsyn till tillgänglig varvsektionsfunktionär. Särskild avgift tas ut av klubben för sådant lyft.

Förvaring av master

Båtägare, som tilldelats och betalat varvsplats, får förvara båtens mast inom området. Masten skall vara märkt med medlemsnummer och namn samt förvaras i avsedda mastskjul. Spridare skall vara demonterade eller invikta. Omärkta master kommer att avlägsnas.

Båtägare som förvarar båten på annat ställe kan efter överenskommelse med varvssektionen, och mot speciell avgift, förvara masten i mastskjulen.

Bristfälliga anordningar

Klubben har rätt att, i de fall risk för skada på person eller egendom föreligger, byta ut bristfälliga anordningar på båtägarens bekostnad. Klubben ansvarar inte för skada, som kan vållas på grund av medlemmars utrustning.

El och vatten

All el-utrustning skall vara skyddsjordad och godkänd för utomhusbruk. Elkablar får inte lämnas inkopplade och strålkaminer får inte användas. För batteriladdning medges att kabel är inkopplad i ett (1) dygn samt att den skall den vara försedd med namn och tidsperiod.

Om behov finns för längre inkoppling av kabel, vid exempelvis plastningsjobb, måste avtal träffas med klubben och medges endast för sju (7) dygn åt gången. Särskild skylt från kansliet skall erhållas för att fästa på kabeln. Egna handskrivna skyltar gäller ej.

Ej godkända elkablar kan komma att förstöras.

Användandet av högtryckstvättar skall ske så att inte olägenhet uppstår för andra.

Miljö

Alla typer av utsläpp som skadar miljön är förbjudna. Givna anvisningar rörande omhändertagande av avfall skall följas.

”Mjuka” bottenfärger är ej tillåtna.

Det är helt förbjudet att starta sina motorer i vattnet utan att först ha tömt ut glykolen på ett miljömässigt riktigt sätt för återvinning. Glykol får inte spillas ut på marken eller i vattnet. Detta innebär att glykolen ska samlas upp i ett kärl innan sjösättning och hällas i vår tank för glykolavfall i miljöstationen.
Att underlåta att göra detta är ett miljöbrott.  Gäller alla typer av glykol, även så kallad Miljöglykol (propylen glykol).

Det är båtägaren som har det fulla ansvaret för efterlevnad av samtliga av klubben utfärdade föreskrifter och av myndigheter utfärdade lagar och regler.

Miljödokument Varv

7. Arbetsplikt och bevakning

Varje båtägare som tilldelats varvsplats kan kallas till arbetsplikt när så erfordras. Båtägare som inte kan genomföra arbetsplikten skall själv utse en ersättare.

Klubben tillämpar medlemsbevakning av klubbens varvs- och hamnområden. Varje båtägare, som tilldelats varvsplats, är skyldig att delta i klubbens bevakningsverksamhet i anläggningarna enligt bevakningsinstruktionen.

Båtägare som inte hörsammar kallelse till arbetsplikt och/eller bevakning, åläggs att betala straffavgift och kan i enlighet med klubbens stadgar riskera att förlora varvsplatsen

8. Tillfällig uppställning under sommarsäsongen

Under sommarsäsongen medges tillfällig uppställning av båtekipage i enlighet med skyltade instruktioner eller särskilda överenskommelser.

9. Ansvar och ersättningsskyldigheter

För varvets funktionärer och för medlemmar, som utför vakttjänst eller arbetsplikt, finns ansvarighets- och olyckfallsförsäkring genom klubbens försorg.

Utöver vad som anges ovan ikläder sig klubben inte ansvar för skador, som genom verksamheten vållas person eller egendom.