Kallelse

13 november 2019  19.00

Plats: Klubbhuset, Båthamnsvägen 18

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötena. Rösträtten är personlig, dock får röstberättigad medlem utöva rösträtten för högst en annan röstberättigad medlem om skriftlig fullmakt inges till mötenas ordförande.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

Vid Höstmötet i november månad skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2. Godkännande av fullmakter.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.

6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget tydligt framgår.

7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter. 

8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.

9. Övriga frågor