Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till höstmöte 2022. Onsdag 16 november klockan 19.00
Plats; Klubbhuset Båthamnsvägen 18.

  1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  2. Godkännande av fullmakter.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
  6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
  7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
  8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
  9. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.

Förslag på mötesordförande, sekreterare och justeringsmän mailas till arsmoten@ext.tralhavetsbk.se