Vid årsmötet, som skall genomföras under mars månad påföljande år, skall följande ärenden
behandlas:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Godkännande av fullmakter.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
  samt vara rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för senaste
  verksamhetsåret. Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten
  inklusive resultat tydligt framgår.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Stadgefrågor.
 10. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion.
 11. Val av:
  a. Klubbens ordförande, tillika Styrelsens ordförande samt en övrig styrelseledamot för en
  tid på två år.
  b. Två övriga styrelseledamöter i Styrelsen för en tid av två år.
  c. Sektionsstyrelser för en tid av två år.
  d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
  Styrelsens ledamöter deltaga.
  e. En av tre ledamöter i valberedningen för en tid av tre år. Den tidigast valda skall vara
  sammankallande.
 12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av
  sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
 13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.