29 november 2023 klockan 19.00 kallas medlemmar i Trälhavets Båtklubb till höstmöte. Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18.

Dagordning:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande
verksamheten inklusive budget tydligt framgår.
7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad
medlem senast 30 dagar före mötet.
9. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.

Förslag på mötesordförande, sekreterare och justeringsmän
mailas till arsmoten@ext.tralhavetsbk.se