Dags för Trälhavets Båtklubbs höstmöte som är beslutande av kommande års budget och verksamhetsplan. Vi avser att genomföra mötet både digitalt via Teams och att erbjuda möjlighet att delta på plats. Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den sedvanliga ”JA ” kommer fråga om ”någon emot”? Du bifaller genom att vara tyst. Du som vill yttra dig, skriver ditt namn i chatten, alternativt räcker upp handen. Vid behov av sluten omröstning kommer ett separat system användas (adoodle), detta kommer då att genomföras digitalt inom två veckor efter höstmötet.

Den som har mer utförliga funderingar och tankar kring verksamhetsplanen och hur budgeten ska fördelas bör kontakta styrelsen och på förhand för att undvika oförberedda diskussioner som är svåra att basera beslut på. 

Mötet startar kl 19.00 med möjlighet att ansluta sig från klockan 18.30

Agenda:

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 2. Godkännande av fullmakter.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  Förslag på mötesordförande och sekreterare för mötet skickas till kansliet@tralhavetsbk.se
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare. Förslag ligger på Johan Tullberg och Martin Olsson, alternativa förslag mailas till kansliet@tralhavetsbk.se
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
 7. Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget tydligt framgår.
 8. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
 9. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
  Förslag på införande av avgift om 150.-/år för att stå i kö för varvsplats och införande av avgift om 150.-/år för att stå i kö för hamn plats.
 10. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.