Kallelse till Trälhavets Båtklubbs höstmöte 2020

Plats; Båthamnsvägen 18
Tid; 11 november 2020 klockan 19.00

Höstmötet även utlyst i medlemstidningen Kanalen nummer 3 år 2020

1. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
 Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget tydligt framgår.
7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnad till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
9. Övriga frågor.