14 MARS kl 19.00, TBK Klubbhus på Båthamnsvägen 18
Observera att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet, det vill säga 12 februari 2018.

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för senaste verksamhetsåret.
(Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verkamheten inklusive resultat tydligt framgår.)
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Stadgefrågor.
10. Fråga om bildande eller nedläggande av sektion.
11. Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika Styrelsens ordförande samt en övrig styrelseledamot för en tid på två år.
b. Två övriga styrelseledamöter i Styrelsen för en tid av två år.
c. Sektionsstyrelser för en tid av två år.
d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga.
e. En av tre ledamöter i valberedningen för en tid av tre år. Den tidigast valda skall vara sammankallande.
12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras.

Anmärkning. Under punkt 11 så kommer 11a samt 11c vara aktuell år 2018. 11b är aktuell först 2019.

rycker vi bort med snöplogen.
Inga elsladdar över körvägarna. Någonting kommer gå sönder och det är inte snöplogen som är svagaste delen.
Varje år förstörs några av eluttagen på varvet och sitter kabeln ordentligt fast i någonting ombord på en båt så går även det sönder. Eftersom klubbens kanslister tycker det är ganska roligt att ploga så gör vi det direkt på morgonen om det har snöat. Det innebär att det är för sent att åka ner och ta bort sladden till batteriladdningen då det redan har snöat under natten.

Boka in sjösättningen och ert önskemål om klubbarbete.

Bildresultat för sjösättning

Vill du vara med att påverka, planera,leda och utveckla klubbens verksamhet och inriktning?
 
Valberedningen har som uppgift att nominera kandidater till valbara förtroendeposter på årsmötet. Varje år nomineras ett antal poster med olika inriktning och arbetsinnehåll och därför söker vi brett efter medlemmar som vill engagera sig. Det finns massor av roliga uppgifter att ta sig an och väl fungerande arbetsgrupper att kliva in i.

 

Är du intresserad eller har du någon i din närhet som du kan tipsa om?

 

Hör av dig till någon av oss så kan vi berätta mer.

 

Anders Berglund