Välkomna till en temakväll då Dag och Ebba berättar om sina erfarenheter av bit för bit-segling från Fort Lauderdale, Florida till Chesapeake Bay, Virginia. Två somrar med omväxlande segling på Atlanten och motorgång i ICW (Intra Costal Waterway).

När: 7 nov kl19:00 - 21:00
Plats: TBK Klubbhus

 

 

 

Tryck här för att läsa hela artikeln (öppnas i nytt fönster).

 

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till höstmöte Onsdagen 14 november 2018 klockan 19.00
Plats: Klubbhuset, Båthamnsvägen 18

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötena. Rösträtten är personlig, dock får röstberättigad medlem utöva rösträtten för högst en annan röstberättigad medlem om skriftlig fullmakt inges till mötets ordförande.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande och förslagsrätt.

Vid höstmötet i november månad skall följande behandlas:

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt flerårsplan inklusive finansiering.
    Presentationen skall ske sektionsvis där den övergripande verksamheten inklusive budget tydligt framgår.
7. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter.
8. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.
9. Övriga frågor

 

Publicerat 29 aug 2018

Läs mer här!